Dokumentacja medyczna

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać w Izbie przyjęć szpitala, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz na stronie internetowej:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
OSOBY MAŁOLETNIEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r w Dzienniku Ustaw pod pozycją 730 ogłoszona została ustawa z dnia 21 lutego 2019 r . o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).
Przedmiotowy akt prawny wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), poprzez nadanie nowego brzemienia art. 28 ust. 2a dot. wysokości opłat pobieranych za udostępnienie dokumentacji medycznej.
Zgodnie z nowym zapisem ww. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej :
1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, w następujący sposób:
a) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
b) na informatycznym nośniku danych,
c) przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego ( skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 4 maja 2019 r.

Historia zmian:
Popraw widoczność strony
Zamknij okno