Obowiązek Informacyjny

Szanowny Pacjencie !
Na podstawie Art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. o ochronie danych osobowych informuje się że:

Administratorem Danych Osobowych jest :
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski
tel 32/ 45-37-101

Celem przetwarzania danych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub świadczące inne usługi medyczne ,zarządzanie udzielaniem usług medycznych w WSCP w Wodzisławiu Śląskim.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych pacjentów , byłych pacjentów.
Dane kontaktowe

Pacjencie masz prawo do :
Dostępu do swoich danych, prawo do poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art 32- 35 Ustawy o ochronie danych osobowych) ,a w szczególności prawo do uzyskania informacji:
– czy zbiór danych istnieje i jakie dane on zawiera,
– o Administratorze Danych , adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
– celu , zakresie i sposobie przetwarzania danych,
– źródle z którego pochodzą dane,chyba,że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
– sposobie udostępniania danych , a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane

Obowiązek podawania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa :
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia jak również z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia następuje na podstawie:
– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
– Ustawy z dnia 15 lipca 20011 r. o zawodach pielęgniarki położnej,
– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Rejestr zbiorów danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A.Pawelca
w Wodzisławiu Ślaskim prowadzony jest na podstawie:

– art 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2014 r. poz 1182 z późniejszymi zmianami.)
– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. Z 2015 r.,poz.719)

Rejestry zbiorów danych:
– Pacjencji i byli pacjenci
– Pracownicy i byli pracownicy
– Osoby fizyczne będące stronami umów cywilno – prawnych
– Osoby fizyczne składające oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w ramach zamówień publicznych
– Dane kontaktowe
– Kandydaci do pracy
– Wypadki przy pracy w drodze do i z pracy
– Nadawcy i odbiorcy korespondencji
– Praktykanci, stażyści ,wolontariusze

Zbiory danych dostępne są w siedzibie administratora danych u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wersji papierowej i elektronicznej

Adresy stron internetowych:

www.nfz.gov.pl
www.nfz-katowice.pl
www.katowice.uw.gov.pl
www.bip.gov.pl

Historia zmian:
Popraw widoczność strony
Zamknij okno